لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن + انواع آن را می توانید در این بخش از وبسایت وزین پایپ مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار PE80 استاندارد گرید A

نام کالانوع کالاسایزوزن یک مترضخامت mmبسته بندیاستانداردتخفیفقیمت
لوله پلی اتیلن63میلیمتر2 اینچ0.580 کیلوگرم3کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن75میلیمتر2.5 اینچ1.02 کیلوگرم3.6کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن90میلیمتر3 اینچ1.180 کیلوگرم4.3کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن110میلیمتر4 اینچ1.77 کیلوگرم5.3کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن125میلیمتر5 اینچ2.270 کیلوگرم6کلاف-شاخهاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن160میلیمتر6 اینچ3.720 کیلوگرم7.7شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن200میلیمتر8 اینچ5.780 کیلوگرم9.6شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن250 میلیمتر10 اینچ8.93 کیلوگرم11.9شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن315میلیمتر12 اینچ14.2 کیلوگرم15شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید

 

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار PE80 گرید A

نام کالانوع کالاسایزوزن یک مترضخامت mmبسته بندیاستانداردتخفیفقیمت
لوله پلی اتیلن63میلیمتر2 اینچ0.8284کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن75میلیمتر2.5اینچ1.240 کیلوگرم3.6کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن90 میلیمتر3 اینچ1.770 کیلوگرم6.7کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن110 میلیمتر4 اینچ2.620کیلوگرم8.1کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن125 میلیمتر5 اینچ3.3709.2کلاف و شاخهاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن160 میلیمتر6اینچ5.5 کیلوگرم11.8شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن200 میلیمتر8 اینچ8.560کیلوگرم14.7شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن250 میلیمتر10 اینچ13.400 کیلوگرم18.4شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن315 میلیمتر12 اینچ21.200 کیلوگرم23.2شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید

 

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 4بار PE100 استاندارد گرید A

نام کالانوع کالاسایزوزن یک مترضخامت mmبسته بندیاستانداردتخفیفقیمت
لوله پلی اتیلن315 میلیمتر12 اینچ7.520 کیلوگرم7.7شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن250 میلیمتر10 اینچ4.830 کیلوگرم6.2شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن200 میلیمتر8 اینچ3.050 کیلوگرم4.9شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن160 میلیمتر6 اینچ2 کیلوگرم4شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن125 میلیمتر5 اینچ1.230 کیلوگرم3.1شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن110 میلیمتر4 اینچ0.943 کیلوگرم2.7شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن90 میلیمتر3 اینچ0.643 کیلوگرم2.2شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن63 میلیمتر2 اینچ0.364 کیلوگرم1.8شاخه ایاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید

 

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار PE100 استاندارد گرید A

نام کالانوع کالاسایزوزن یک مترضخامتmmبسته بندیاستانداردتخفیفقیمت
لوله پلی اتیلن63 میلیمتر2 اینچ0.721 کیلوگرم3.8کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن75میلیمتر2.5 اینچ1.02کیلوگرم4.5کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن90میلیمتر3 اینچ1.460 کیلوگرم5.4کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن110 میلیمتر4 اینچ2.170کیلوگرم6.6کلاف 100 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن125 میلیمتر5 اینچ2.760 کیلوگرم7.4کلاف و شاخهاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن160 میلیمتر6 اینچ4.520 کیلوگرم9.5شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن200 میلیمتر8 اینچ7.050 کیلوگرم11.9شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن250 میلیمتر10 اینچ13.400 کیلوگرم18.4شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن315 میلیمتر12 اینچ21.200 کیلوگرم23.2شاخه 6 و 12 متریاستاندارد + تاییدیه جهادتخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید

 

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 5 بار PE80 استاندارد - مخصوص فاضلاب داخل ساختمان

نام کالانوع کالاسایزوزن یک مترضخامت mmبسته بندیاستانداردتخفیفقیمت
لوله پلی اتیلن فاضلابی63 میلیمتر2 اینچ0.494 کیلوگرم2.5 میلیمترشاخه 6 متریdin8074 - ISIR1331تخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن فاضلابی75 میلیمتر2.5 اینچ0.675 کیلوگرم2.9 میلیمترشاخه 6 متریdin8074 - ISIR1331تخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن فاضلابی90 میلیمتر3 اینچ0.978 کیلوگرم3.5 میلیمترشاخه 6 متریdin8074 - ISIR1331تخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن فاضلابی110 میلیمتر4 اینچ1.430 کیلوگرم4.2 میلیمترشاخه 6 متریdin8074 - ISIR1331تخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله پلی اتیلن فاضلابی125 میلیمتر5 اینچ1.8404.8شاخه 6 متریdin8074 - ISIR1331تخفیف ویژه - تماس بگیریدتماس بگیرید

 

نام کالانوع کالاسایزوزن یک مترضخامت mmبسته بندیاستانداردتخفیفقیمیت
لوله پلی اتیلن63 میلیمتر63 میلیمتر0.720 کیلوگرم------کلاف 100 مترینداردتماس بگیریدتماس بگیرید

سوالات متداول

قیمت لوله های پلی اتیلن در بازار به چه صورت است؟

تعیین قیمت لوله پلی اتیلن در بازار به عوامل مختلفی از جمله خلوص مواد اولیه استفاده شده در آن بستگی دارد. از جمله مواد اولیه پلی اتیلن که بسیار مهم بوده و میزان استفاده از آن در تولید لوله پلی اتیلن بر روی قیمت آن تاثیر گذار است می توان به PE40,PE63,PE80,PE100  اشاره نمود. جهت آگاهی از قیمت لوله پلی اتیلن می توانید با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید .

لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله پلی ایتلن آبرسانی

لوله پلی اتیلن کشاورزی

لوله پلی اتیلن مخابراتی

آيا از لوله های پلی اتیلن برای انتقال گاز هم استفاده می‌شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، بله! در خطوط انتقال گاز هم از لوله پلی اتیلن گازرسانی استفاده می شود که بر روی آن خط زرد رنگ وجود دارد! لوله پلی اتیلن گازرسانی نیز مانند دیگر لوله های پلی اتیلن، شرایط ویژگی ها و مزییت های خود را دارند.

از لوله های پلی اتیلن فشار قوی برای چه کاری استفاده می شود؟

برای جا به جایی آب که فشار بالایی دارد از لوله پلی اتیلن فشار قوی استفاده می شود. مخصوصا در پستی و بلندی ها و مسیر هایی که دارای شیب زیادی هستند کارایی و کاربرد بیشتری دارد.

آیا خرید لوله پلی اتیلن با قیمت ارزان امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سوال باید خدمتتان عرض کنیم که بله ! در شرکت وزین پایپ تدارکی برای شما عزیزان دیده شده تا به راحتی و از راه های مختلف مانند » مراجعه حضوری، سفارش از طریق وبسایت، سفارش از طریق واتس آپ، سفارش پیامکی، سفارش تنها با یک تماس تلفنی و بدون صرف هزینه های اضافی لوله پلی اتیلن مورد نظر خود را خریداری نمایید.

جهت آگاهی از راه های ارتباطی وزین پایپ از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

راه های ارتباطی و ثبت سفارش

قیمت هر متر لوله پلی اتیلن چطور محاسبه می شود؟

در جدول لوله های پلی اتیلن در ابتدا اندازه یا به اصطلاح سایز ، مواد و فشار لوله مورد نظر را تعیین می کنید. سپس از روی جدول وزن یک متر آن لوله را پیدا می کنید. به طور مثال لوله پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر مواد pe80 فشار 60 بار : وزن هر متر 0.58 کیلوگرم می باشد. سپس این عدد را در قیمت مواد اولیه پلی اتیلن ضرب می کنید و قیمت یک متر لوله تعیین می گردد.

به عنوان مثال: قیمت مواد اولیه در تاریه 4 تیر 1400 به ازای هر کیلو 13500 تومان می باشد.

لوله پلی اتیلن را با قیمتی باورنکردنی تهیه نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن امروز چقدر است؟

برای کسب اطلاع از قیمت لوله پلی اتیلن در تاریخ امروز می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در صفحه تماس با ما و یا سیستم چت آنلاین وبسایت که در گوشه سمت راست پایین قرار دارد و آیکون واتس آپ بر روی آن قرار داده شده با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و ضمن اطلاع از قمیت لوله پلی اتیلن ، مشاوره رایگان قبل از خرید دریافت نمایید.

تماس با ما 

لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله های پلی اتیلن لوله هایی هستند با رنگ سیاه که نوار های خطی بر روی آن کشیده شده و هر کدام نشان دهنده استفاده لوله پلی اتیلن به جهت مصرفی مشخص می باشد. به عنوان مثال لوله پلی اتیلن سیاه با نوار خطی آبی ( برای آبرسانی ) استفاده می شوند که به آن لوله پلی اتیلن آبرسانی نیز می گویند، لوله پلی اتیلن سیاه با نوار خطی به رنگ زرد برای (گازرسانی) استفاده می شود که به آن لوله پلی اتیلن گازرسانی می گویند. لوله پلی اتیلن سیاه با نوار خطی به رنگ قهوه ای برای (سیستم فاضلاب) استفاده می شود که به آن لوله پلی اتیلن فاضلابی می گویند.

لوله پلی اتیلن لوله ای پلیمری است که ازنوعی پلیمر مصنوعی به همین اسم ساخته و تولید می شود. لوله پلی اتیلن به دلیل ساختار مخصوص و منحصر به فردی که دارد دارای مزییت های بسیار زیادی است که از میان این مزیت ها می توان به مقاومت بالا در برابر دما، فشار، مواد خورنده و همین طور دارا بودن زاویه خمش مناسب اشاره نمود. از دیگر خصوصیات این لوله پلیمری می توان به مقاومت بالای آن در برابر ضربه و فشار در دمای پایین هم خاطر نشان کرد که همین عوامل جزئی ذکر شده دامنه استفاده از این لوله را افزایش می دهد.

در ارتباط با مزییت ها و کاربرد های لوله پلی اتیلن و همینطور این موضوع که چرا بهتر است از لوله پلی اتیلن استفاده کنیم قبلا مقاله ای در دو بخش تنظیم شده که می توانید از طریق لینک زیر آن ها را مطالعه نمایید.

چرا بهتر است از لوله پلی اتیلن استفاده کنیم؟ (بخش اول)

چرا بهتر است از لوله پلی اتیلن استفاده کنیم؟ (بخش دوم)

 

لوله پلی اتیلن از چه موادی ساخته می شود؟

لوله پلی اتیلن از ماده ای پلیمری به نام پلی اتیلن ساخته می شود که علامت اختصاری آن PE می باشد. نکته با اهمیت این است که این ماده را از واکنش پلیمریزاسون واحد های اتیلن بدست می آورند. پلی اتیلن ها خود از خانواده مواد پلی اولفین ها می باشند که امروزه در بسیاری از مواد پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

تقسیم بندی لوله های پلی اتیلن

در زمان تقسیم بندی لوله پلی اتیلن معمولا آنها را به دوسته لوله های تک جداره (که به اختصارلوله پلی اتیلن نامیده می شود) و دو جداره (که به نام لوله کاورگیت شناخته می شود) تقسیم میکنند. اما این دسته بندی بسیار کلی می باشد. آنچه به عنوان لوله پلی اتیلن تک جداره می شناسیم خود به چندین نوع لوله مختلف با کاربردهای متفاوت تقسیم می شود.

در ادامه با وزین پایپ همراه باشید تا در ارتباط با برخی دسته بندی های لوله پلی اتیلن با شما صحبت کنیم و کاربرد و مصارف آن را مورد بررسی قرار دهیم.

لوله پلی اتیلن (PE) 100 سیاه یا بلک 100

لوله پلی اتیلن PE100 سیاه یا بلک 100 از انواع لوله پلی اتیلن فشرده (H.D.PE) می باشد که با رزین سیاه رنگ شده است. این لوله مقاومت بسیار بالایی در برابر ترک خوردگی ناشی از فشار محیط دارد و دارای ویژگی های مقاومت در برابر ضربه و سختی بالایی می باشد. بلک 100 را می توان در سیستم لوله های تحت فشار، توزیع گاز و آب و سیستم های فاضلاب و زهکشی استفاده نمود.

لوله پلی اتیلن بلو ۱۰۰

لوله پلی اتیلن بلو 100 لوله ای فشرده است که با رزین های آبی رنگ شده. این لوله مقاومت بسیار بالایی در برابر ترک خوردگی ناشی از فشار محیط، قدرت هیدرو استاتیک بلند مدت خوب و مقاومت بالا در برابر ضربه را دارد و میتوان گفت که بسیار پردازش پذیر است. مهم ترین مصرف این لوله در سیستم های توزیع آب آشامیدنی شهری و روستایی می باشد.

لوله پلی اتیلن اورنج ۱۰۰

لوله پلی اتیلن اورنج 100 یکی دیگر از انواع لوله پلی اتیلن فشرده است که رزین های نارنجی رنگ شده. این محصول مقاومت بسیار بالایی در برابر ترک خوردگی ناشی از فشار محیط و قدرت هیدوراستاتیک بلند مدت بسیارخوبی دارد. علاوه بر این، اورنج 100 مقاومت بالایی در برابر ضربه دارد و بسیار پردازش پذیر است. از مصارف این لوله می توان به توزیع آب آشامیدنی شهری و روستایی اشاره کرد.

لوله پلی اتیلن H.E.3490-LS

لوله BorSafe H.E.3490-LS لوله پلی اتیلن فشرده سیاه رنگ و دو حالتی می باشد که به عنوان یک PE100 توسط فناوری پیشرفته Borstar تولید شده است. توزیع بسیار مناسب کربن این لوله را در مقابل اشعه ماوراء بنفش بسیار مقاوم کرده است.

ثبات بلندمدت لوله نیز توسط سیستم تثبیت بهبودیافته‌ای تضمین شده است. استفاده از این لوله به عنوان لوله تحت‌فشار در سیستم‌های توزیع آب آشامیدنی و گاز طبیعی، فاضلاب‌های تحت‌فشار، لوله‌گذاری مجدد، خروجی آب دریا و سیستم‌های لوله‌گذاری صنعتی توصیه می‌شود.

طراحی این محصول به گونه‌ای است که تولید انواع لوله با قطرهای بزرگتر و دیواره‌های ضخیم‌تر را ممکن می‌کند، اما به هر حال تولید آن با هر قطری امکان‌پذیر است. HE3490-LS مقاومت بسیار خوبی در برابر گسترش ترک‌خوردگی دارد و ترک‌ها به کندی در آن رشد می‌کنند.

لوله پلی اتیلن P6006

P6006 از انواع لوله فشرده است که در کلاس MRS10-PE 100 قرار می‌گیرد. این لوله دارای توزیع دوحالته جرم ملکولی است. P6006 مخصوص کاربردهای لوله‌های تحت‌فشار طراحی شده و مقاومت خوبی در برابر ترک‌خوردگی بر اثر فشار محیط و قدرت هیدرواستاتیک بلندمدت بسیار خوبی دارد. از کاربردهای این محصول می‌توان به سیستم‌های توزیع آب آشامیدنی، سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های توزیع گاز طبیعی و سیستم‌های لوله‌کشی فاضلاب اشاره کرد.

لوله پلی اتیلن NPP بلک

یکی دیگر از انواع لوله پلی اتیلن فشرده NPP سیاه یا NPPبلک است که با رزین سیاه رنگ شده است. این نوع لوله ویسکوزیته ذوب بسیار بالایی دارد و رزین مناسبی برای انفصال (اکستروژن) لوله های بدون فشار می باشد. کاربرد این لوله در سیستم های بدون فشار، مثل لوله های ورقی و فاضلاب است.

انواع لوله‌ پلی‌اتیلن (PE) بر اساس دانسیته مواد مورد استفاده

لوله پلی اتیلن (لوله PE) بر اساس دانسیته مواد مورد استفاده به سه گروه اصلی تقسیم می شود: لوله پلی اتیلن با دانسیته بالا که به اختصار به آن (HDPE) گفته می شود، لوله پلی اتیلن با دانسیته متوسط که به اختصار به آن (MDPE) گفته می شود و لوله پلی اتیلن با دانسیته پایین که به اختصار به آن (LDPE) گفته می شود.

لوله‌ پلی‌ اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)

چگالی این نوع لوله پلی اتیلن 0,941 گرم بر سانتی متر مکعب و بعضا بیشتر است. به دلیل پایین بودن درجه انشعاب، HDPE از نیرو های بین مولکولی قوی با قدرت کششی بالا برخوردار است. انشعاب لوله با استفاده از انواع کاتالیست و همچنین کنترل شرایط کاهش می یابد.

از ویژگی های لوله پلی اتیلن HDPE می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رنگ سفید

مقاومت شیمیایی بالا

مقاومت بالا در برابر پارگی و فشار

مقاوم در برابر انواع شرایط آب و هوایی

مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش

اصطکاک پایین

عایق در برابر گرما و الکتریسیته

انعطاف پذیری بیشتر نسبت به LDPE

و ….

همین ویژگی ها سبب شده که این نوع لوله برای سیستم های انتقال آب و سیسیتم های تحت فشار بسیار مناسب باشد. سختی و قدرت HDPE از LDPE بیشتر است و به همین دلیل مقاومت بیشتری در مقابل فشار آب دارد. به جرعت می توان گفت که لوله HDPE بهترین انتخاب برای سیستم های آبیاری می باشد.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لوله‌ پلی‌اتیلن با دانسیته متوسط (MDPE)

چگالی مواد در لوله پلی اتیلن MDPE بین 0.926 تا 0.940 گرم بر سانتی متر مکعب است و در ازای هر سانتی متر از ضخامت خود فشار کمتری را نسبت به لوله پلی اتیلن HFPE تحمل می کند. بعضی از ویژگی های MDPE عبارت اند از:

رنگ لوله پلی اتیلن MDPE آبی می باشد

مقاومت شیمیایی بالایی دارد

پایدار در دمای اتاق

مقاومت بالا در برابر ضربه

حساسییت کمتر نسبت به لوله پلی اتیلن HDPE

مقاومت بالاتر در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش نسبت به لوله پلی اتیلن HDPE

ویژگی های ذکر شده در بالا سبب شده تا از MDPE در برخی از بخش های سیستم های لوله کشی گاز و انتقال آب آشامیدنی سرد استفاده شود. MDPE کمترین میزان کاربرد را در میان انواع لوله های پلی اتیلن داردو این لوله بیش از هر جا در کشور انگلستان و برای اتصال خانه ها به سیستم لوله کشی آب شهری استفاده می شود. برای لوله کشی گاز توکار از لوله مانیسمان رده 20 نیز استفاده می گردد.

لوله پلی‌اتیلن با دانستیه پایین (LDPE)

چگالی مواد در یان نوع لوله پلی اتیلن کمتر از 0.926 گرم بر سانتی متر مکعب است. برخی از ویژگی های این لوله عبارت اند از:

مقاوم در برابر شکست ناشی از فشار

سختی بالا

انبساط پذیری

مقاومت شیمیایی خوب که البته کمتر از HDPE می باشد.

مقاومت حرارتی کم

استحکام پایین

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن LDPE اغلب در سیستم های آبیاری قطره ای کاربرد دارد، هرچند می توان از آن در سیستم های فاضلاب، سیستم ها بهداشتی، خط تولید صنعتی، لوله گذاری کشاورزی و سیستم های دیگر که در برابر فشار ها یا درجه حرارت های بالا قرار نمی گیرند استفاده کرد.

این نوع لوله می تواند فشار کمتر از 3 بار را تحمل کند. لوله LDPE از این نظر که بیشتر برای نصب بر روی زمین مناسب است با انواع دیگر لوله های پلی اتیلن متفاوت میباشد.

در لوله LDPE اتصالات در داخل قرار می گیرند و به دلیل انعطاف پذیر کمتر، هنگام نصب باید در گوشه ها از رابط های خاص استفاده نمود.

لوله های پلی اتیلنی در ضخامت های مختلف

اندازه لوله های پلی اتیلن متنوع می باشد، از همین رو شامل ابعاد مختلف می شوند که به قرار زیر است:

1- لوله پلی اتیلن 32 یا همان لوله پلی اتیلن 1 اینچ:

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر یا 1 اینچ، یکی از کاربردی ترین لوله های پلی اتیلنی به خصوص در شبکه آبرسانی می باشد. نام 32 میلیمتر برای این لوله، اشاره به ضخامت جداره داخلی آن دارد. قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ به متراژ کلاف های آن بستگی دارد. این نوع لوله وزن پاییتی داشته و در برابر ضربات دارای مقاومت نسبتا بالایی می باشد.

جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ به جدول بالا مراجعه نمایید

2- لوله پلی اتیلن 63 یا همان لوله پلی اتیلن 2 اینچ:

لوله پلی اتیلن 2 اینچ یا همان لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر یکی از پرکاربرد ترین لوله های پلی اتیلن می باشد که در کشاورزی بسیار کاربرد دارد. لوله پلی اتیلن 6 بار 63 نیز از لوله پلی اتیلن10 بار 2 اینچ پر کاربرد تر م باشد و به عنوان لوله پلی اتیلن آبیاری استفاده می شود. اتصالات این لوله باری آبیاری تحت فشار، بارانی و قطره ای کامل می باشد. اتصالالت این لوله به صورت رزوه ای بوده و بسته بندی آن به صورت کلاف 100 متری و 200 متری می باشد. برای مشاهده قیمت لوله پلی اتلن 63 میلیمتری به جدول های قرار داده شده در بالای صفحه مراجعه نمایید.

جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ به جدول بالا مراجعه نمایید

3- لوله پلی اتیلن 90 یا لوله پلی اتیلن 3 اینچ:

لوله پلی اتیلن 3 اینچ یا لوله پلی اتیلن 90  هم از پر مصرف ترین های صنعت لوله پلی اتیلن می باشد. البته بیشتر کاربرد این لوله در صنعت آبرسانی بوده تا دیگر صنایع، لوله پلی اتیلن 90 که ضخامت آن 4 میلیمتر است از بقیه لوله ها پر مصرف تر است و بسته بندی آن به صورت کلاف های 100 متری می باشد.

جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ به جدول بالا مراجعه نمایید

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

4- لوله پلی اتیلن 110 یا لوله پلی اتیلن 4 اینچ:

لوله پلی اتیلن 4 اینچ یا لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر هم مانند لوله 2 اینچ بسیار پر مصرف می باشد. در واقع خط لوله اصلی در آبیاری تحت فشار و بارانی لوله پلی اتیلن 4 اینچ می باشد که لوله 2 اینچ از آن انشعاب می گیرد و به شیر خودکار متصل می شود. لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 بار که وزن هر کلاف آن 177 کیلوگرم می باشد از باقی لوله های 4 اینچ کاربرد بیشتری دارد. لوله 110 را به صورت کلاف 100 یا 50 متری بسته بندی می کنند و رابط و کمربند و اتصالات آن بصورت کامل موجود می باشد.

جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ به جدول بالا مراجعه نمایید.

5- لوله پلی اتیلن 5 اینچ یا لوله پلی اتیلن 125 :

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر یا لوله 5 اینچ  که البته در فشار 10 بار از 6 بار پر مصرف تری است در صانع مختلف مانند صنعت کشاورزی کاربرد بیشتری دارد. این لوله هم مانند لوله پلی اتیلن 4 اینچ بعنوان شاه لوله استفاده می گردد و لوله 2 اینچ یا 3 اینچ از آن انشعاب می گیرد. قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ مناسب و معمولا مورد پسند مشتریان می باشد. اما در اصل قیمت لوله 125 پلی اتیلن به حجم و اندازه خرید و جنس مواد اولیه آن بستگی داد. این لوله بصورت کلاف ضخامت بیشتری دارد و بصورت شاخه 6 متری هم تولید می گردد.

6- لوله پلی اتیلن 160 یا لوله 6 اینچ:

لوله پلی اتیلن 6 اینچ یا لوله 160 میلیمتر که در بعضی مواقع به آن 6 می گویند البته باید به این موضوع توجه داشته باشید تا با لوله 63 اشتباه گرفته نشود. این لوله بیشتر برای انتفال آب استفاده می گردد و به صورت 10 با و 6 بار برای تحت فشار و بصورت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 4 بار برای انتقال آب استفاده می گردد. این لوله ها بصورت شاخه 6 و 12 متری بوده . نحوه نصب این اندازه از لوله پلی اتیلن و همچنین لوله 8 اینچ و 12 اینچ بصورت رینگ فلنج و پیچ و مهره می باشد.

جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ به جدول بالا مراجعه نمایید.

7- لوله پلی اتیلن 8 اینچ با قطر 200 میلیمتر:

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر یا 8 اینچ یا 20 سانتی متر از مهمترین لوله های پلی اتیلن انتقال آب می باشد که به است 8 اینچ شناخته می شود. اتصالات و شیر فلکه این لوله بسیار پر مصرف و مهم است، اتصالات چدنی برای این لوله و سایز های 6 اینچ و 10 اینچ استفاده می شود. برای انتقال آب آشامیدنی، بعنوان لوله آبرسانی کشاورزی، جمع آوری آب و هدایت آب های کشاورزی می باشد.

8- لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر یا 10 اینچ:

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر یا 10 اینچ بسیار پر مصرف در صنعت  نفت و گاز و آب و پتروشیمی و شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی از این سایز لوله استفاده می کنند، این لوله نباید با لوله 10 یا 110 اشتباه شود.

سایز لوه 25 سانتی متر می باشد. شیر آلات و اتصالات چدنی این لوله پر مصرف می باشد. فروش لوله پلی اتیلن 250 در فشار 6 بار و 10 بار پر مصرف است. رینگ و فلنچ برای نصب این نوع لوله در فشار 6 بار و 10 بار موجود می باشد.

9- لوله پلی اتیلن 12 اینچ یا لوله پلی اتیلن 315:

لوله پلی اتیلن 315 یا لوله 12 اینچ برای پرورش ماهی، صنعت شیلات و صنعت کشاورزی و همچنین برای صنایع مختلف در شهرک های صنعتی برای آب صنعنی استفاده می گردد. نحوه اتصالات در این سایز لوله با الکتروفیوژن یا رینگ و فلنچ و پیچ و مهره می باشد. لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر با فشار 6 بار و 10 بار با ضخامت های 12 میلیمتر تا 24 میلیمتر پر کاربرد تر می باشد.

لوله پلی اتیلن فشار قوی چیست؟

انواع مختلفی از لوله های پلی اتیلن موجود است که در پروژه های مختلف استفاده می شود. لوله پلی اتیلن فشار قوی، لوله پلی اتیلنی است که در فشار های کاری 6 تا 32 اتمسفر قرار گرفته است. کلمه فشار قوی برای لوله پلی اتیلن نامفهوم و مبهم است و بیشتر مردم لوله ای با ضخامت بالا در فکرشان شکل می گیرد. اما این افکار با پیشرفت علم و فناوری از دیدگاه مردم خارج شده، به نحوی که لوله پلی اتیلن با مواد PE80 و با فشار 10 بار با لوله ای با همین فشار و همین اندازه منتهی با PE100 از لحاظ وزن هم به ردیف PE80 برابر 873 و مواد PE100 برابر 721 گرم بر متر است و هر دو توانایی این را دارند که 10 بار را تحمل کنند و از نظر استحکام با یکدیگر مساوی هستند. اگر بخواهیم جنبه اقتصادی را در نظر بگیریم ضخامت لوله ها با مواد PE100 قیمت مناسب تری دارد.

کاربرد لوله پلی اتیلن فشار قوی

کاربرد لوله پلی اتیلن فشار قوی برای جا به جای مایعات و بیشتر آب است که فشار بالایی دارد، مخصوصا در پستی ها و بلندی ها و راه هایی که شیب زیادی دارند کاربرد بیشتری دارد.

انواع مواد اولیه پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن بر اساس مواد اولیه به سه دسته تقسیم می شوند:

مواد اولیه لوله پلی اتیلن PE63 :

ضریب ایمنی در این گرید، 1.6 می باشد. مواد اولیه از این نوع، از دو نوع دیگر آن سنگین تر و ضخامت بیشتری دارند. به همین خاطر از این دسته کمتر استفاده می شود. در واقع از گرید PE63 فقط برای تولید لوله پلی اتیلن فاضلابی تا سایز 5 اینچ استفاده می شود. چرا که در صورت استفاده از دو نوع دیگر برای این کاربرد، با کاهش ضخامت لوله، امکان ترکیدگی لوله پلی اتیلن فاضلابی افزایش پیدا می کند. این نوع، نسبت به دو نوع دیگر دارای چگالی کمتری بوده و هزینه تولید لوله پلی اتیلن با این نوع بیشتر می باشد.

مواد پلی اتیلن PE80 :

ضریب ایمنی در مواد پلی اتیلن PE80 برابر با 1.25 و وزن متوسطی به نسبت دو نوع دیگر دارد. هر چه دانسیته مواد اولیه بیشتر شود، ضخامت لوله کمتر و وزن پلی اتیلن کاهش پیدا می کند. در نتیجه ضمت افزایش مقاومت، قیمت لوله پلی اتیلن هم پایین تر می آید.

مواد اولیه پلی اتیلن PE100 :

ضریب ایمنی در مواد پلی اتیلن pe100 نیز مانند مدل قبلی 1.25 بوده. جدیدترین و سبک ترین نوع ماده اولیه در این دسته بندی قرار گرفته است که علاوه بر تولید لوله های با کیفیت، هزینه کمتری نیز در تولید دارد. این نوع مواد اولیه با دانسیته بالا و کیفیت عالی، انعطاف پذیری بالایی دارند که نگهداری و نصب لوله پلی اتیلن را راحت تر می کند. لوله های با مواد pe100 جزء مقاوم ترین و با کیفیت ترین لوله های پلی اتیلن هستند.

کاربردهای لوله پلی اتیلن

این لوله ها موارد کاربردی زیادی برای ما انسان ها در سراسر جهان دارند. برای نمونه صنعت لوله کشی در مواردی مانند: انتقال آب با مسافت های طولانی، انتقال مواد شیمیایی، سیالات گرم کننده و خنک کننده، دوغاب ها، انواع گاز ها و … از این لوله ها استفاده می شود. در ادامه بعضی از کاربرد های این لوله ها را مشاهده می کنید:

استفاده در شبکه های آب رسانی شهری و روستایی

استافدع در شبکه فاضلاب شهری و روستایی

در شبکه های گازرسانی استفاده می شود.

استفاده در شبکه های و سیستم های زهکشی

سیستم های انتقال مایعات و فاضالب صنعتی

سیستم های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)

به عنوان پوشش کابل های مخابراتی، کابل برق و فیبر نوی

سالیان سال است که مزایای لوله های پلاستیکی، مخصوصا لوله پلی اتیلن باعث شده که این نوع لوله تا حد زیادی جایگزین لوله های فلزی و فولادی شود. ویژگی هایی مانند عمر بالا، هزینه کم، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی و بسیاری ویژگی های دیگر باعث شده که لوله های پلی اتیلن انتخاب اول برای استفاده در هر سیستم لوله کشی باشند. در ادامه به برخی از کاربرد های لوله پلی اتیلن خواهیم پرداخت:

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

1-    کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم توزیع آب

در تمام دنیا، سیستم های توزیع آب برای انتقال حجم عظیم آب میان تسویه خانه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، شهر ها و مناطق صنعتی از لوله پلی اتیلن استفاده می کنند چرا که این سیستم بدون هیچ دردسری به راحتی 100 سال و بیشتر عمر می کند و میتواند آب پاکیزه را با قیمتی پایین به همه نقطه های شبکه برساند.

2-    کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا

بنا به دلایلی لوله های پلی اتیلن مناسب ترین انتخاب برای استفاده در سیستم های لوله کشی دریایی هستند:

مقاومت در مقابل خوردگی و رسوب صدف های دریایی

استقامت بالا در برابر جزر و مد و نیروی جریان آب

انعطاف پذیری و شعاع خمش بالا

سبکی و شناوری در آب دریا

آسان بودن حمل و نقل و نصب لوله

نیاز کم به تعمیر و نگهداری

لوله پلی اتیلن مشکی برای استخراج حجم عظیمی از آب سرد از عمق دریاچه ها، اقیانوس ها و رودخانه ها به کار می رود. این آب سرد به عنوان سیال اصلی وارد مبدل حرارتی شده و اب سرد تمیز، با یک دهم انرژی مورد نیاز در سیستم های خنک کننده، تولید می شود.

برای انتقال آب بازگشتی از سیستم های خنک کننده و گاهی فاضلاب تسویه شده به محوطه های تخلیه، مانند رودخانه ها و دریاچه ها یا دریاها، در عمق و فاصله مشخصی از ساحل، نیز از لوله پلی اتیلن برون ریز استفاده می شود.

3-     سیستم‌ های هیدروالکتریک

لوله پلی اتیلن با قطر بالا برای استفاده در سیستم های هیدرولیک، جهت انتقال آب به نیروگاه ها، تغذیه توربین ها و انتقال آب به سیستم های توزیع بسیار مناسب است. سبکی، خمش مناسب، آسان بودن نصب، انعطاف پذیری، اتصالات بدون نشتی، عملکرد هیدرولیک فوق العاده، مقاومت عالی در برابر فشار ناگهانی به علاوه طول عمر زیاد مزایایی هستند که این لوله را برای کاربرد در سیستم های هیدروالکتریک به گزینه ای بسیار عالی تبدیل می کند.

4-    سیستم‌ های فاضلاب

بیشتر از 60 سال است که از لوله پلی اتیلن در سیستم های فاضلاب استفاده می گردد. ویژگی های عملکردی و فیزیکی بالای دیواره ها این نوع لوله آنها را به گزینه هایی ایده آل برای انتفال فشاری فاضلاب و سیستم جمع آوری اب باران تبدیل کرده است.

5-    کاربرد در معادن

برای انتقال مواد و ضایعات مدنی بهترین انتخاب لوله پلی اتیلن می باشد. ویژگی های این نوع لوله در کنار امنیت و قابلیت اطمینان باعث شده است که روز به روز کاربرد آن در صنایع معدنی بیشتر شود. در این صنایع، ویژگی های مقاومت در برابر ساییدگی، سطح صیقلی داخلی، مقاومت مناسب در برابر بیشتر مواد شیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی، استحکام بالا در برابر ضربه، هزینه پایین و آسان بودن نصب لوله های پلی اتیلن را در رقابت با لوله فلزی به برنده ای همیشگی تبدیل کرده اند. لوله ها واتصالات پلی اتیلن در خطوط دوغاب، آبگری حفره ها و گودال ها، حمل و نقل معکوس و انواع کاربردهای آبی و شیمیایی استفاده می گردد.

مزایای لوله‌ های پلی ‌اتیلن چیست؟

امروزه در سیستم های لوله گذاری فاضلاب و همینطور لوله های توکار گاز و آب از لوله های پلی اتیلن استفاده می شود. میزان استفاده از این نوع لوله ها در 50 سال اخیر از لوله های فولادی و سایر مواد مقاومتی پیشی گرفته.

در زیر به برخی از ویژگی ها و مزایای لوله پلی اتیلن اشاره خواهیم نمود.

مقاومت در برابر خوردگی

خوردگی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که سیتسم های لوله کشی فلزی با آن رو به رو است. این پدیده هم در داخل و هم خارج لوله اتفاق می افتد و بر اثر بخشی هیدرولیک آن تاثیر منفی دارد. بیشتر شهر ها، آب مصرفی خود را با موادی مخلوط می کنند که باعث جلوگیری از زنگ زدن و خوردگی حفره ای لوله های فلزی می شوند. درجاهای دیگر هم از حفاظت کاتدی، پوشاندن با لایه های پلاستیکی یا روکش دار کردن استفاده می شود که اغلب هزینه زیادی را به جای خواهد گذاشت. اما لوله پلی اتیلن، برخلاف محصولات فلزی نه زنگ می زند، نه می پوسد و نه خورده می شود. این بدان معناست که لوله پلی اتیلن از طول عمر بالایی برخوردار است و صرفه جویی بلند مدت در هزینه خواهد داشت.

مقاومت در برابر فرسودگی

لوله پلی اتیلن انعطاف پذیر یا به اصطلاح چکش خوار است و برخلاف دیگر انواع لوله های پلاستیکی، به گونه ای طراحی شده که در مقابل فشار ناگهانی، که در سیستم های توزیع آب اتفاق شایعی است، مقاومت کند. در بیشتر موارد، این ویژگی به شما امکا می دهد تا از لوله پلی اتیلن تک جداره در سیستم خود استفاده کنید.

انواع لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

طول عمر بالا

لوله پلی اتیلن محصولی مطمئن و ایمن است و مناسب برای استفاده در سیستم های لوله کشی زیر ساختی می باشد. طول عمر این نوع لوله ، بسته با کاربرد، طراحی و نوع نصب ، بین 50 تا 100 سال تخمین زده می شود.

اتصالات بدون نشت

معمولا در سیتسم های سنتی توزیع آب مقدار زیادی از این مایع حیاتی به دلیل نشتی در محل اتصالات هدر می رود که هم باعث تلف شدن منابع ارزشمند و هم هزینه بر می باشد. اما در سیستم هایی که از لوله پلی اتیلن استفاده می کنند، می توان لوله ها را با استفاده از جوش حرارتی، چه به روش جوش سوکت، جوش لب به لب یا الکتروفیوژن، به هم پیوند داد و به این ترتیب به طول کامل و دائمی نشتی را از بین برد.

نصب بدون زهکشی

لوله پلی اتیلن را هم می توان با استفاده از زهکشی سنتی و در امتداد سوراخ کشیده می شود. انعطاف پذیری، قدرت کششی بالا و مقاومت این نوع لوله در برابر خوردگی باعث می شود که بتوان از آن در فناوری نصب بدون زهکشی استفاده کرد.

سازگاری با محیط زیست

مواردی که در بالا ذکر شد خصوصیات فیزیکی و فوق العاده ای برای لوله پلی اتیلن بود اما علاوه بر آن ها یکی از مهم ترین ویژگی های لوله پلی اتیلن سازگاری آن با محیط زیست می باشد.

ساخت لوله پلی اتیلن نسبت به سایر لوله های غیر پلاستیکی به انرژی کمتری نیاز دارد.

ویژگی های فیزیکی لوله پلی اتیلن این امکان را به ما می دهد که بدون زهکشی آن را نصب کنیم که در نتیجه می توان از لوله کوچکتر استفاده کرد و تداخل کمتری در بافت خاک محیط به وجود آورد.

اتصالات جوشی لوله پلی اتیلن باعث می شوند که نشتی کمتری داشته باشیم

نه در زمان تولید و نه در زمان جوش این نوع لوله مواد سمی در هوا منتشر می شود و نه در زمان استفاده از آن مواد سمی به خاک یا آب وارد می شود.

لوله پلی اتیلن را می توان بازیافت کرد تا در کاربرد های لوله گذاری بدون فشار استفاده شود.